Prestigeprojekt ved Tude å luskes igennem

Miljømålene er naturligvis til for at have noget at sigte efter og de skal ikke BARE lempes fordi man ikke gider prioritere og finansiere en ordentlig løsning! Derfor er det skidt når Slagelse kommune vil lempe på målene blot fordi man ikke vil prioritere og financiere en ordentlig løsning

Læs videre

Godt nyt fra Tude å

Tude å hvidbogSeatrouting.com er tidligere gået tæt på naturprojekt Tude å. Projektet tager langsomt form og man er efter diverse høringer og indsigelser nået frem til selve beslutningen om hvorvidt projektet skal gennemføres.

På seneste møde i Ervhervs-, Plan- og Miljøudvalget i Slagelse kommune blev følgende anbefalet:

“Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de af UFV95 foreslåede ændringer af 23.
august 2015 af det aktuelle projekt Tude å gennem vejlerne, og at der foretages et økonomisk
overslag”

Med andre ord: Man har valgt at lytte til de indsigelser der er kommet fra UFV95 (og DTU Aqua) og bedt om at man “kigger nærmere på” løsninger som vil tilgodese havørredstammen i åen. Dejligt!

Læs hele referatet her :Slagelse Kommune – Politiker Web

Hvidbog til Tude å projektet udkommet – DTU Aquas konklusioner underkendt!

hvidbog

Der er nu udkommet hvidbog til Tude å projektet efter at den offentlige høringsfase er afsluttet.

Hvidbogen omfatter samtlige høringssvar som er indkommet til projektet fra diverse berørte organisationer og enkeltpersoner, samt kommunens svar på de enkelte indsigelser.

Det er ikke nogen hemmelighed at denne blog og samtlige berørte lystfiskerinteressenter har udtrykt stor bekymring for betydningen for vandsystemets bestand af havørreder. Eksempler fra lignende projekter har vist en enorm smoltdødelighed når de små ørreder om foråret skal trække igennem geddefyldte områder og DTU Aqua har udtrykt stor bekymring for netop dette.

De mange lystfiskerinteressenter har henvist til DTU Aquas svar angående smoltdødeligheden, men Slagelse Kommune har i høringssvaret afvist påstanden med at “SK mener ikke, der foreligger forskningsresultater, der med statistisk signifikans kan understøtte DTU Aquas vurdering af smolttabets størrelse”. Kommunen vælger istedet at tro på sin egen og Orbicons undersøgelse, som mener at smoltdødeligheden “blot” vil øges med yderligere 6,5%. Hvorvidt dette tal så er signifikant eller ej melder historien intet om. Det kan den i sagens natur heller ikke, da der er tale om et estimat. Det er imidlertid et faktum at der ALDRIG er lavet et dansk projekt af lignende karakter, hvor smoltdødeligheden har vist sig at være SÅ lille.

Man vælger endvidere at fremhæve, at projektet vil gavne den rødlistede ål idet de nye områder vil give bedre forhold for denne art. DTU Aqua har påpeget at projektet vil have negative følger for flodlampretten som desværre pt ikke er på rødlisten. Den er kategoriseret som DD hvilket betyder “manglende data” og kommunen har da også tilkendegivet at man ønsker at belyse effekterne på denne art. Det kan dog synes underligt at nævne ålen, idet der er videnskabelig konsensus om at det er ålerekrutteringen den er gal med og ikke mangel på passende levesteder (se eksempelvis denne artikel).

Seatrouting.com mener

Store naturprojekter vil i sagens natur altid være kompromisser imellem mange interesser. Det fremgår med al tydelighed at mange interessenter er positive overfor projektet i dets nuværende udformning – og der er heller ingen tvivl om at der vil komme megen god natur ud af det.

Det er imidlertid bekymrende at man vælger at negligere konsekvenserne for ørreden i åsystemet. En udformning som den ser ud i dag, VIL betyde et betydeligt tab af smolt i så stor en udstrækning at det meget vel kan betyde et farvel til en bæredygtig bestand. Det kan man så vælge at erkende – eller i dette tilfælde – underkende.

Man bør lægge sagen objektivt frem, således at politikerne kan træffe en beslutning på et objektivt grundlag. Og NÅR de så træffer den – så skal de vide at en godkendelse af projektet i dets nuværende udformning vil have katastrofale følger for Tude å’s havørredbestand OG kystfiskeriet på de vestsjællandske kyster. I samme åndedrag vælger man at at underkende de tusindvis af frivillige timer der er blevet lagt for at forbedre Tude ås havørredbestand.

Netop Vestsjællands havørreder har det meget hårdt: Der er udpræget mangel på egnede gydeområder af tilfredsstillende kvalitet og såfremt udtrækket af smolt i områdets største vandløb begrænses yderligere, vil de vestsjællandske kystfiskere være henvist til at fiske efter trækkende fisk og udslip fra Musholm.

Naturprojekt ved Tude å kan smadre åens havørredbestand

Tude Ås udmunding i Musholmbugten

Tude Ås udmunding i Musholmbugten

Tidligt i morges kunne man høre Jan Nielsen fra DTU Aqua i i P4 Sjælland. Her fortalte han om de store konsekvenser, som det planlagte restaureringsprojekt for de nedre dele af Tude å, ville have for havørrederne i Tude å. Projektet, i dets nuværende udformning, vil betyde at der opstår en række mindre søer i forbindelse med åen. I disse søer vil gedderne stortrives og i forårsmånederne guffe løs af de udtrækkende smolt.

Senere på dagen tog Sjællandske Nyheder fat i historien og her kunne man bl.a. læse at Knud Vincents, næstformanden i udvalget for erhverv, plan og miljø i Slagelse udtalte at “det kommer bag på ham”.

Hvad er det så der kommer bag på ham? Jo – DTU Aqua, landets førende eksperter på området, mener at projektet, i dets nuværende udformning, vil medføre mere end 50% dødelighed for de udtrækkende smolt i systemet. Dette har Jan Nielsen og Anders Koed redegjort for i DTU Aquas høringssvar til Slagelse Kommune vedr Tude Å-vådområdeprojekt 27 november 2014.

I høringsvaret henvises der flere gange til Årslev engsø ved Århus, hvor man for ca. 10 år siden etablerede en lignende løsning. Her viste det sig siden hen at være katastrofalt for havørredbestanden i Århus å systemet.

Høringsvaret og dagens nyheder bærer præg af at man har talt for døve ører og at kommunen ikke har tillagt DTU Aquas ekspertvurderinger den store betydning. I høringsvarets konklusion kan man bl.a. læse at:

Kommunen vurderer i forprojektet, at smoltnedgangen kun vil blive ”en anelse” reduceret. Som beskrevet i dette notat finder DTU Aqua imidlertid, at dette er baseret på forkerte forudsætninger. DTU Aquas faglige ekspertise og vurdering af projektet, hvilken allerede forelå i 2013, kunne med fordel have været inddraget i denne vurdering.

Hvorfor vælger man at se bort fra ekspertvurderinger? Hvorfor tager man ikke ved lære af erfaringerne fra Århus? Kan det være fordi at det ikke lige passer ind i ens prestigeprojekt?

Det kan meget vel være at det er sådan det forholder sig. Og i sidste ende kan man jo sjældent gøre alle tilfredse i så stort et projekt. Der er ingen tvivl om at projektet kommer en række interessenter til gode, men hvis man skal kunne træffe en ordentlig beslutning om så stort et projekt, så skal man så vidt muligt have alle aspekter frem i en sag. Og det er de ikke kommet her.

Vælger man at se bort fra ørredproblematikken, bør man være opmærksom på, at EU’s vandrammedirektiv fra 2016 vil pålægge landene at sikre, at visse vandløb opnår god- eller høj økologisk tilstand. Tude å har potentialet til at opnå dette (den har tilstanden “dårlig” i dag”), så Slagelse kommune risikerer at rulle et projekt ud, som sidenhen skal korrigeres for at imødegå EU kravene. Man risikerer dermed at skylle penge ud i toilettet.

Ydermere blev der sidste år gjort fund af flodlampretten i åsystemet. Flodlampretten er rødlistet, hvilket betyder at forholdene for den ikke må forringes. Lamprettens livscyklus minder meget om havørredens – den gyder i ferskvand og de små fisk trækker efterfølgende til havs for at vokse sig store. Hvis de da altså ikke bliver spist af en gedde på vejen.

Flodlampretten - en rødlistet art (billede fra www.sportsfiskeren.dk)

Flodlampretten – en rødlistet art (billede fra www.sportsfiskeren.dk)