Miljø- og Fødevarenævnet afviser kommuners plan om at skrue op for grødeskæring. Det vækker glæde hos de grønne organisationer heriblandt Danmarks Sportsfiskerforbund.

Altinget.dk kan 10/10-2017 berette om en interessant sag som netop har kørt i Miljø- og Fødevarenævnet: Kommunerne omkring Simested å får nemlig ikke lov til at skrue op for grødeskæringen.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort. 

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening og har anlagt sagen og får dermed medhold .

”Det er vi rigtigt glade for. For hvis kommunerne havde fået tilladelsen, ville det have skadet fiskebestandene og have udsat opfyldelsen af de mål, vi er forpligtet til,” siger Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Sagens kerne

Rebild Kommune og Mariagerfjord havde ellers besluttet at ændre vedligeholdelsen af 2,2 kilometer af Simested Å. Begrundelsen var at man ville forbedre afvandingen fra åens omkringliggende marker. I forvejen bliver åen grødeskåret én gang om året med en motor-le. Men kommunen ville øge antallet to årlige skæringer og samtidig gøre brug af en for naturen mere hårdhændet maskinel metode. Det på trods af at eksperter fraråder at skrue op for grødeskæringen, da effekten er minimal og det blot favoriserer de mere hurtigvoksende plantearter.

Grødeskæring har negative konsekvenser for naturen

Pudsigt nok har kommunerne selv vurderet, at der kan forventes en række negative konsekvenser i vandløbet. Derudover er der er risiko for en egentlig tilstandsændring af selve vandløbet, der har mål om at opnå god økologisk tilstand. På trods af det har man altså taget initiativ til at skrue op for vedligeholdelsen.

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser:

”Nævnet har særlig lagt vægt på, at afgørelsen alene er båret af hensyn til en landbrugsmæssig og økonomisk interesse i at forbedre afvandingen i området, samt at den ekstra grødeskæring og indførsel af mulighed for maskinel skæring kan medføre negative påvirkninger af vandløbets tilstand.”

er begejstret

Lars Brinch Thygesen fra mener, at ”det er en rigtig vigtig afgørelse”, fordi den skaber præcedens for, hvad man kan tillade sig andre steder i landet. I Silkeborg kommune og mange andre steder rasler man nemlig pt med sablen og tager initiativer til at skrue op for grødeskæringen.

”Det er lidt grotesk, at man går ud med hårdere materiel i et vandløb, hvor der i dag ikke er målopfyldelse,” siger Lars Brinch Thygesen.

Lokalpolitiker er ærgerlig

I Rebild Kommune har byrådsmedlemmer fra Venstre kæmpet for at få fjernet mere grøde i Simested Å. En af dem er Thomas Simoni Thomsen, der er medlem af kommunens teknik- og miljøudvalg. Han er ikke tilfreds med afgørelsen.

Thomas Simoni Thomasen grødeskæring

Thomas Simoni Thomsen er ærgerlig

”Det er ærgerligt, for der er nogle lodsejere, der ikke kan få afvandet deres jord,” siger Thomas Simoni Thomsen. Altinget.dk har dog ikke spurgt politikeren om hvorfor man iværksætter dyre løsninger som ikke har nogen nævneværdig effekt på problemet. Men adspurgt om hvorvidt den foreslåede grødeskæring vil skade naturen svarer Thomas Simoni Thomsen:

”Det skader i nuet. Selvfølgelig påvirker grødeskæring. Det gør al aktivitet. Men man kan sagtens både afvande og have fisk i åen.”

Hvad skal der ske fremadrettet?

”Vi har ikke tanker om at overskride loven, så vi er nødt til at efterleve det, der er besluttet. Men vi kommer til at kæmpe videre for at lave den grødeskæring, som vi mener er nødvendig i andre vandløb. Det vil vi bestemt ikke stoppe med,” siger Thomas Simoni Thomsen.

Simested å

Simested å er kendt for sine meget store og flotte havørreder. Som en nylig undersøgelse fra DTU Aqua kunne afsløre, så trækker havørrederne fra åen på langfart til bl.a. Begtrup Vig ved Århus, men også helt til og hvor 10-20% af de fangede er fra åerne omkring Hjarbæk Fjord.

Skriv et svar