Revision af vandløbsloven

 

Så er det nye år i gang og kampen om de små vandløbs fremtid kan fortsætte. Niels Åge Skovbo er kommet med et fantastisk indlæg i FB gruppen “Bevar de forhadte vandløb”. Det fortjener deling og udbredelse for jeg mener at Nils Åge har ganske ret i sine betragtninger om hvad foråret kommer til at bringe på den politiske front.

Landbrugspakken vil være “en prut ved glemslens flod” i forhold til hvad en afskaffelse af §3 beskyttelsen af vandløbene vil betyde!10438169_10208098400963188_8853582948962845364_n

Landbrugs- og Miljøminister Eva Kjær Hansen bebudede i sin nytårstale til landbruget, at hun og regeringen straks i det nye år, vil kigge på flere tiltag som kan hjælpe landmændene. Helt konkret nævnte hun, at regeringen vil komme med en ny ”Naturplan” som bla vil indeholde ændringer af naturbeskyttelsesloven §3.

Flere har spurgt til hvad denne lov har af betydning, og jeg har draget nogle af de vigtigste ting frem. Jeg er dog langt fra ekspert, så byd endelig ind, hvis du har tilføjelser eller rettelser.

I grove træk er loven lavet (1992) for at beskytte:

Søer
Moser
Ferske enge
Strandenge
Heder
Overdrev

I alt er ca.9.5 % af DK omfattet af §3 loven, hvoraf engene (altså her hvor vi har vores vandløb), kun udgør lige godt 2% beskyttelse af DK´s samlede areal.

Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at foretage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang.

Og hvorfor er det så, at ministeren vil ændre på naturbeskyttelsesloven, idet det jo ikke giver megen mening at forringe den, set i et EU perspektiv, helt utroligt lille andel af natur vi har i DK ? Jo, umiddelbart hænger det sammen med en ændring af vandløbsloven, som de ”blå” partier netop fremsatte ændringsforslag til før valget. I dette forslag som både V, LA, DF og K stod bag, var naturbeskyttelsesloven §3 for vandløb HELT fjernet.

En sådan fjernelse af §3 beskyttelsen, vil i princippet betyde, at man kan grave og udrette og sågar rørlægge vandløb, for slet ikke at tale om, at der kan udbringes gift (pesticider) og kvælstof, samt vedligeholdes på samme vis, som man gjorde på den hårde måde med gravko i 60érne.

Så den sag vi kæmpede for før jul, med de små vandløb der ikke skulle med i vandplanerne, er altså ingenting set i forhold til det der er lagt op til af naturforringelser her.

Jeg må lige tilføje at jeg naturligvis ikke ved hvad ministeren har i sigte, men jeg kan dog sige, at det forslag de fremsatte for seks mdr. siden, sikkert er et godt bud.

Ligeledes ved jeg ikke om de vandløb der er omfattet af vandplanerne også bliver omfattet, det må vi se på til den tid. Men der er allerede aftalt, at de partier som var med til gennemførelsen af ”landbrugspakken” før jul, allerede har aftalt at mødes. Så vidt jeg ved, er oppositionen ikke indbudt.

Der er altså god grund til, at vi de næste måneder skal være opmærksomme på hvad sker. Når vores Fødevare- og Miljøminister taler om en ny “naturplan”, så er det min erfaring, at det kun kan være negativt for vores natur.

Læs mere her

Skriv et svar