hvidbog

Der er nu udkommet hvidbog til Tude å projektet efter at den offentlige høringsfase er afsluttet.

Hvidbogen omfatter samtlige høringssvar som er indkommet til projektet fra diverse berørte organisationer og enkeltpersoner, samt kommunens svar på de enkelte indsigelser.

Det er ikke nogen hemmelighed at denne blog og samtlige berørte lystfiskerinteressenter har udtrykt stor bekymring for betydningen for vandsystemets bestand af . Eksempler fra lignende projekter har vist en enorm smoltdødelighed når de små ørreder om foråret skal trække igennem geddefyldte områder og DTU Aqua har udtrykt stor bekymring for netop dette.

De mange lystfiskerinteressenter har henvist til DTU Aquas svar angående smoltdødeligheden, men Slagelse Kommune har i høringssvaret afvist påstanden med at “SK mener ikke, der foreligger forskningsresultater, der med statistisk signifikans kan understøtte DTU Aquas vurdering af smolttabets størrelse”. Kommunen vælger istedet at tro på sin egen og Orbicons undersøgelse, som mener at smoltdødeligheden “blot” vil øges med yderligere 6,5%. Hvorvidt dette tal så er signifikant eller ej melder historien intet om. Det kan den i sagens natur heller ikke, da der er tale om et estimat. Det er imidlertid et faktum at der ALDRIG er lavet et dansk projekt af lignende karakter, hvor smoltdødeligheden har vist sig at være SÅ lille.

Man vælger endvidere at fremhæve, at projektet vil gavne den rødlistede ål idet de nye områder vil give bedre forhold for denne art. DTU Aqua har påpeget at projektet vil have negative følger for flodlampretten som desværre pt ikke er på rødlisten. Den er kategoriseret som DD hvilket betyder “manglende data” og kommunen har da også tilkendegivet at man ønsker at belyse effekterne på denne art. Det kan dog synes underligt at nævne ålen, idet der er videnskabelig konsensus om at det er ålerekrutteringen den er gal med og ikke mangel på passende levesteder (se eksempelvis denne artikel).

Seatrouting.com mener

Store naturprojekter vil i sagens natur altid være kompromisser imellem mange interesser. Det fremgår med al tydelighed at mange interessenter er positive overfor projektet i dets nuværende udformning – og der er heller ingen tvivl om at der vil komme megen god natur ud af det.

Det er imidlertid bekymrende at man vælger at negligere konsekvenserne for ørreden i åsystemet. En udformning som den ser ud i dag, VIL betyde et betydeligt tab af smolt i så stor en udstrækning at det meget vel kan betyde et farvel til en bæredygtig bestand. Det kan man så vælge at erkende – eller i dette tilfælde – underkende.

Man bør lægge sagen objektivt frem, således at politikerne kan træffe en beslutning på et objektivt grundlag. Og NÅR de så træffer den – så skal de vide at en godkendelse af projektet i dets nuværende udformning vil have katastrofale følger for ’s havørredbestand OG kystfiskeriet på de vestsjællandske kyster. I samme åndedrag vælger man at at underkende de tusindvis af frivillige timer der er blevet lagt for at forbedre Tude ås havørredbestand.

Netop Vestsjællands havørreder har det meget hårdt: Der er udpræget mangel på egnede gydeområder af tilfredsstillende kvalitet og såfremt udtrækket af smolt i områdets største begrænses yderligere, vil de vestsjællandske kystfiskere være henvist til at fiske efter trækkende fisk og udslip fra Musholm.

Skriv et svar