Tude Ås udmunding i Musholmbugten

Tude Ås udmunding i Musholmbugten

Tidligt i morges kunne man høre Jan Nielsen fra DTU Aqua i i P4 Sjælland. Her fortalte han om de store konsekvenser, som det planlagte restaureringsprojekt for de nedre dele af , ville have for havørrederne i Tude å. Projektet, i dets nuværende udformning, vil betyde at der opstår en række mindre søer i forbindelse med åen. I disse søer vil gedderne stortrives og i forårsmånederne guffe løs af de udtrækkende smolt.

Senere på dagen tog Sjællandske Nyheder fat i historien og her kunne man bl.a. læse at Knud Vincents, næstformanden i udvalget for erhverv, plan og miljø i Slagelse udtalte at “det kommer bag på ham”.

Hvad er det så der kommer bag på ham? Jo – DTU Aqua, landets førende eksperter på området, mener at projektet, i dets nuværende udformning, vil medføre mere end 50% dødelighed for de udtrækkende smolt i systemet. Dette har Jan Nielsen og Anders Koed redegjort for i DTU Aquas høringssvar til Slagelse Kommune vedr Tude Å-vådområdeprojekt 27 november 2014.

I høringsvaret henvises der flere gange til Årslev engsø ved Århus, hvor man for ca. 10 år siden etablerede en lignende løsning. Her viste det sig siden hen at være katastrofalt for havørredbestanden i Århus å systemet.

Høringsvaret og dagens nyheder bærer præg af at man har talt for døve ører og at kommunen ikke har tillagt DTU Aquas ekspertvurderinger den store betydning. I høringsvarets konklusion kan man bl.a. læse at:

Kommunen vurderer i forprojektet, at smoltnedgangen kun vil blive ”en anelse” reduceret. Som beskrevet i dette notat finder DTU Aqua imidlertid, at dette er baseret på forkerte forudsætninger. DTU Aquas faglige ekspertise og vurdering af projektet, hvilken allerede forelå i 2013, kunne med fordel have været inddraget i denne vurdering.

Hvorfor vælger man at se bort fra ekspertvurderinger? Hvorfor tager man ikke ved lære af erfaringerne fra Århus? Kan det være fordi at det ikke lige passer ind i ens prestigeprojekt?

Det kan meget vel være at det er sådan det forholder sig. Og i sidste ende kan man jo sjældent gøre alle tilfredse i så stort et projekt. Der er ingen tvivl om at projektet kommer en række interessenter til gode, men hvis man skal kunne træffe en ordentlig beslutning om så stort et projekt, så skal man så vidt muligt have alle aspekter frem i en sag. Og det er de ikke kommet her.

Vælger man at se bort fra ørredproblematikken, bør man være opmærksom på, at EU’s vandrammedirektiv fra 2016 vil pålægge landene at sikre, at visse opnår god- eller høj økologisk tilstand. Tude å har potentialet til at opnå dette (den har tilstanden “dårlig” i dag”), så Slagelse kommune risikerer at rulle et projekt ud, som sidenhen skal korrigeres for at imødegå EU kravene. Man risikerer dermed at skylle penge ud i toilettet.

Ydermere blev der sidste år gjort fund af flodlampretten i åsystemet. Flodlampretten er rødlistet, hvilket betyder at forholdene for den ikke må forringes. Lamprettens livscyklus minder meget om havørredens – den gyder i ferskvand og de små fisk trækker efterfølgende til havs for at vokse sig store. Hvis de da altså ikke bliver spist af en gedde på vejen.

Flodlampretten - en rødlistet art (billede fra www.sportsfiskeren.dk)

Flodlampretten – en rødlistet art (billede fra www.sportsfiskeren.dk)

Skriv et svar